იპოთეკური სესხი


იპოთეკური სესხი ძირითადად გამოიყენება უძრავი ქონების – სახლის, ბინის, აგარაკის, მიწის ნაკვეთის და ა.შ. შესაძენად.

 

იპოთეკური სესხები მრავლადაა ქართულ ბაზარზე და მას გასცემს თითქმის ყველა საფინანსო ინსტიტუტი. თანხა, რომელის მოძიებაც ამ კუთხით შეგიძლიათ იწყება 2000 $ - დან და აღწევს 500 000 $ - ს. არსებობს გამონაკლისებიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია 500 000$ - ზე მეტი მოცულობის სესხის დამტკიცებაც.

 

სესხის აღება დამოკიდებულია თქვენს შემოსავლებზე, საკრედიტო ისტორიაზე და შესაძენი ქონების ღირებულების თანაფარდობაზე მოთხოვნილი კრედიტის მოცულობასთან. იპოთეკური სესხის დაფარვის ვადები 1–დან 20 წლამდე მერყეობს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ საბანკო სისტემაში იშვიათია 10 წელზე ხანგრძლივი ვადით იპოთეკური სესხების გაცემის შემთხვევები.

 

ზოგადად, როგორც სესხის დაფარვის გრაფიკი, ასევე საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია  კრედიტის მოცულობაზე,  მსესხებლის შემოსავლების სტაბილურობაზე, უზრუნველყოფის ღირებულებასა და ლიკვიდურობაზე, ასევე სხვა რისკ-ფაქტორებზე.

 

უფრო ვრცლი ინფორმაცია იპოთეკური სესხების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე განთავსებულ სტატიებში, ასევე გირჩევთ სესხის კალკულატორის გამოყენებას.

იპოთეკური სესხის დამტკიცებამდე, ბანკი ბევრ რამეს დააკვირდება, რათა განსაზღვროს თუ რამდენად რისკიანია თქვენთვის ამ ტიპის სესხის დამტკიცება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორები ამ გადაწყვეტილების მიღებისას არის: საკრედიტო რეიტინგი, შემოსავალი, სხვა არსებული სესხები და უზრუნველყოფის ღირებულება.


საკრედიტო რეიტინგი

თქვენი საკრედიტო რეიტინგი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია იპოთეკური სესხის დამტკიცების პროცესში. საკრედიტო რეიტინგი არის ციფრი, რომელიც მიიღება თქვენი წინა საკრედიტო ისტორიიდან. ფაქტორები, რომლებითაც გამოითვლება საკრედიტო რეიტინგი შემდეგია: გადახდების ისტორია, აღებული სესხის ოდენობა, თქვენ საწინააღმდეგოდ წამოჭრილი საქმეები და ა.შ. თუმცა ყველა ბანკს საკრედიტო რეიტინგის შეფასების საკუთარი კრიტერიუმები აქვს. საკრედიტო რეიტინგი ასევე გავლენას იქონიებს სესხის საპროცენტო განაკვეთზე.

 

შემოსავალი

კიდევ ერთი მნივნელოვანი ფაქტორი იპოთეკური სესხის დამტკიცების პროცესში არის თქვენი ყოველთვიური შემოსავლების ოდენობა. რაც უფრო დიდია შემოსავალი, მით უფრო მეტია სესხის დამტკიცების ალბათობა. კრედიტ–ოფიცერი მოგთხოვთ შემოსავლის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, ინფორმაციას თქვენი სამუშაო ადგილის, სტაჟის, პოზიციის შესახებ და ა.შ.

 

სხვა სესხები

თქვენი მიმდინარე საკრედიტო სიტუაცია კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც იპოთეკური სესხის დამტკიცებაზე მოქმედებს. თქვენს მიერ აღებული სესხები გავლენას ახდენს საკრედიტო რეიტინგზე და ამავე დროს კრედიტ–ოფიცერისთვისაც ინფორმაციის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. ბანკისთვის მნიშვნელოვანია ინფორმაცია თქვენი ჯამური ვალის შესახებ – არის თუ არა ის იმდენად დიდი, რომ თქვენ ახალი იპოთეკური სესხის აღებისთვის საჭირო სტანდარტებში ვეღარ ჯდებოდეთ.

 

ასევე, ყოველ ბანკს  აქვს საკუთარი კრიტერიუმები, რითაც აფასებს თუ რამდენად დიდია სესხის ჯამური ოდენობა. როგორც წესი, თქვენი სესხის თანხა შეეფარდება შემოსავალს და გამოითვლება ვალდებულებების შემოსავალთან შეფარდების კოეფიციენტი (Debt-to-income), რაც საშუალებას აძლევს კრედიტ–ოფიცერს შეადაროს თქვენი ფინანსური სიტუაცია თავის მოთხოვნებს.

 

უზრუნველყოფის ღირებულება

საიმედო უზრუნველყოფა ქართულ საბანკო სივრცეში სესხის დამტკიცების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად არის მიჩნეული, ბანკს რა თქმა უნდა აინტერესებს თქვენი უზრუნველყოფაში ჩადებული უძრავი ქონების ღირებულება, ასევე მისი ლიკვიდურობა. როგორც წესი გადაწყვეტილების მიღებამდე ბანკი ანგარიშობს თუ რამდენად აღემატება უზრუნველყოფის საბაზრო ღირებულება იპოთეკური სესხის თანხას.

შეფასების კრიტერიუმი ყველა ბანკში განსხვავებულია, მაგრამ როგორც წესი მიღებულია, რომ დამტკიცებული სესხის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების 80%-ს.

 

იპოთეკური სესხით, როგორც წესი თქვენ სარგებლობთ მაშინ, როცა გსურთ შეიძინოთ, ააშენოთ, გაარემონტოთ:  სახლი, ბინა ან აგარაკი, მაგრამ არ გაგაჩნიათ საკმარისი დანაზოგი.

 

გარდა ზემოთ მოცემული დანიშნულებისა იპოთეკურ სესხს შეგვიძლია შევხედოთ, როგორც ინვესტიციას.

იპოთეკური სესხი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდეს თქვენი კაპიტალის ზრდისათვის.

 

საქმე იმაშია, რომ უძრავი ქონების ფასი განვითარებადი ეკონომიკის პირობებში სულ უფრო და უფრო იზრდება. ასე რომ, თუ თქვენ იპოთეკური სესხის ასაღებად სტაბილური შემოსავალი გაქვთ – ეს თქვენი ერთ-ერთი საუკეთესო კაპიტალდაბანდება გახდება მომავალში. გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესებთ საცხოვრებელ პირობებს პარალელურად ყოველწლიურად გაიზრდება თქვენი ქონების ღირებულებაც.

 

ასევე საკმაოდ წარმატებული შეიძლება აღმოჩნდეს იპოთეკური სესხით განხორციელებული ინვესტიცია, როცა უძრავი ქონების შეძენას ვახორციელებთ შემდგომში მისი არენდირების მიზნით. ამ შემთხვევაში არენდიდან მიღებულმა ყოველთვიურმა შემოსავალმა შეიძლება დაფაროს სესხის ყოველთვიური შენატანის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხოლო კრედიტის მთლიანად დაფარვის შემდეგ თქვენ მიიღებთ ფაქტიურად გარანტირებულ ყოველთვიურ შემოსავალს არენდის სახით. ასეთი სახის კრედიტი განსაკუთრებით ეფექტური აღმოჩნდება თუ უძრავ ქონებას შევიძენთ ეკონომიკური კრიზისისას, ვინაიდან სწორედ ასეთ პერიოდებში არის უძრავი ქონების ფასი მინიმალური.

 

მეორე მხრივ გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერი კრედიტი დაკავშირებულია რისკთან. იპოთეკური სესხის ვერ გადახდის შემთხვევაში თქვენ შეიძლება ჩამოგართვან უძრავი ქონება, რომელიც თქვენი ერთადერთი საკუთრებაა და თქვენს საცხოვრებელ ადგილს წარმოადგენს.

ასე, რომ სანამ სესხს აიღებთ კარგად დაფიქრდით და გაანალიზეთ თქვენი ყოველთვიური შემოსავლების სტაბილურობა, შეაფასეთ უძრავი ქონების ფასების დინამიკა, ასევე შეაფასეთ ის რისკები, რაც შეიძლება  გამოიწვიოს ცვლილებებმა თქვენს ყოველთვიურ შემოსავლებში, ეკონომიკურ საქმიანობასა და ბიზნესში.

თუ თქვენ გაგიფუჭდათ საკრედიტო ისტორია ბანკში, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სესხს ვეღარ აიღებთ.

უპირველეს ყოვლისა შეეცადეთ გამოასწოროთ ისტორია – ეს შემდეგნაირად შეიძლება: ეცადეთ გამოიყენოთ ბანკის ის პროდუქტები, რომლებიც არის პატარა თანხის მოცულობის და მაღალ პროცენტში. თუ თქვენ მაინც არ მოგცეს სესხი, მიმართეთ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციებს, აიღეთ მცირე თანხა და დაიწყეთ კეთილსინდისიერად დაფარვა. გარკვეული პერიოდის (3-4 თვის) შემდეგ  კვლავ მიაკითხეთ ბანკს დაფარვის გრაფიკის ამონაწერით და თხოვეთ თქვენივე სესხის რეფინასირება.

რეფინანსირებული სესხის დაფარვის შემდეგ თქვენი ცუდი საკრედიტო ისტორია პრაქტიკულად გაქარწყლდება.

ნებისმიერი ტიპის სესხით სარგებლობის დროს უმთავრესია ვიცოდეთ იმ ხარჯების შესახებ, რომლებიც გვექნება სესხის აღების დროს და ასევე მისი მიმდინარეობის თუ დასრულების შემდეგ.

ხშირად მომხმარებელი ისე იღებს სესხს, რომ მისთვის მოცემულ მომენტში მეორეხარისხოვანია მის მიერ გასაწევი დამატებით ხარჯები და ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთზე, რაც რა თქმა უნდა არასწორია. 

იპოთეკური სესხით სარგებლობის შემთხვევაში გარდა კრედიტის საპროცენტო განაკვეთისა, როგორც წესი გვაქვს შემდეგი სახის ხარჯები:

 

- სესხის გაცემის/მომსახურების საკომისიო;
- კრედიტ–ინფოში გადამოწმების საფასური;
- სესხის დამტკიცებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვების ხარჯები;
- უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საჯარო რეესტრის ან ნოტარიუსის ხარჯები;
- თანხის გადარიცხვის ან განაღდების საკომისიო;
- სესხის წინსწრებით დაფარვის პირგასამტეხლო;
- უძრავი ქონების და სიცოცხლის დაზღვევა;

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს საკომისიოები და ხარჯები ხშირ შემთხვევაში 2-3 %-ით ზრდიან რეალურ საპროცენტო განაკვეთს, ამიტომ ჩვენი რჩევაა ფინანსური ინსტიტუტის შერჩევისას დეტალურად გაეცნოთ პირობებს და არ იხელმძღვანელოთ, მხოლოდ რეკლამებში თუ საიტებზე მოცემული საპროცენტო განკვეთებით.

შემოგვიერთდითვალუტა

1 GEL =
1USD = 2.7268
1EUR = 3.2176
1GBP = 3.6097
100RUB = 4.5750
1TRY = 0.7014
10CNY = 4.1104

სრულად ნახვა
სესხის კალკულატორი

რა არის Finbook ავტოლომბარდი